شما اینجا هستید

بررسی رخدادهای امنیت اطلاعات

Investigation of Information Security Incidents

راه‌کار های InfoWatch به جلوگیری از افشای داده های سری کمک می‌کنند، جستجوی وقایع امنیت اطلاعات ناشی از فعالیت های غیر قانونی انجام شده توسط کارکنان را ممکن می‌سازند و رفتار های منجر به جاسوسی صنعتی را شناسایی می‌کنند.

پی‌آمد ها

معرفی و استفاده از راه‌کار های InfoWatch این اعتماد به‌نفس که داده های ارزش‌مند و محرمانه در امنیت به‌سر می‌برند و نیز هوش‌یاری و فهمی در گستره ی سیستم از همه ی جریان های اطلاعاتی داخلی و خارجی سازمان و کاهش در ریسک های کسب‌وکار را، به یک شرکت می‌دهند، و:

 • این اعتماد که از دست‌رسی غیرقانونی به اطلاعات سری، تحت اسلوبی زمانی جلوگیری می‌شود.
 • جمع‌آوری خودکار نشانه های دیجیتالی موجود در شبکه ی کسترده ی شرکت، که خصوصیات مشخص سیستم قانونی ایالت را درنظرمی‌گیرد، از جمله:
  • پایه ی نشانه ی قانونی قابل قبول برای هر رخ‌داد
  • حمایت قانونی برای جستجوی داخلی رخ‌داد های امنیت اطلاعات
 • قابلیت شناسایی سریع مرتکبان جاسوسی صنعتی، یا موارد بی‌دقتی کارمندان در کار کردن با اطلاعات سری
 • ابزار های تحلیلی و هوش تجاری برای نظارت بر فعالیت های کارکنان و مشخص کردن میزان وفاداری آن‌ها به شرکت
 • تعقیب زنده ی محیط امنیت اطلاعات با کمک رکورد های قابل توضیح
 • ذخیره‌سازی نامحدود داده ها
 • تصویری کامل و طبقه‌بندی شده از اطلاعات شرکت که روی اینترنت هستند
 • • شناسایی موقعیت های بحرانی داخل و خارج از شرکت به صورت زنده

راهکارها براساس محصولات زیر می باشد:

یک راهکار نرم افزاری (سیستم DLP) برای نظارت بر جریان اطلاعات و حفاظت از اطلاعات محرمانه در مقابل نشت و توزیع فاقد مجوز، طراحی شده است.

یک محصول نرم افزاری که امنیت اطلاعات را برای ایستگاه های کاری ، رسانه های قابل حمل و دستگاه های موبایل ، فراهم می آورد که برای پیاده سازی سریع و مدیریت آسان طراحی گشته است.