شما اینجا هستید

هم خوانی با مقررات

Compliance Management

فرآیند مدیریت تطبیق می‌تواند به صورت هوشمندانه‌ای با IT و سیستم های امنیت اطلاعات بر پایه ی روش‌ها و توصیه هایی که از کلیه ی ملزومات قانون‌گذاری های محلی گرفته تا استاندارد های صنعتی و بین‌المللی در نظر می‌گیرند، بنا شود.
InfoWatch یک سنجش حرفه‌ای از امنیت اطلاعات شرکت را راه‌بری خواهد کرد و میزان تطبیق با ملزومات قانونی را مشخص خواهد ساخت.

پی‌آمد ها

نظارت کردن بر یک سیستم اطلاعاتی برای پیروی کردن از ملزومات قانونی بسیار مهم است – بر این پایه است که صورت وضعیتی درباره ی سطح کنونی تطبیق با قوانین فعلی فرمول‌بندی و معیار های از بین بردن اختلافات، مشخص خواهند شد. به عنوان یک نتیجه، ارزیابی دقیق سطح سیستم اطلاعاتی یک شرکت با ملزومات قانونی و استانداردها، به منظور گسترش و پیاده‌سازی پیشنهاد های تاثیرگذار برای تطبیق دادن یک سیستم اطلاعاتی، به منظور کمینه کردن ریسک های حاصل از مسئولیت در قبال عدم تطبیق با ملزومات و نیز به منظور شناسایی تهدیدات و آسیب‌پذیری های واضح و بالقوه، ممکن می‌شود

InfoWatch یک ارزیابی حرفه‌ای از امنیت اطلاعات شرکت را راه‌بری خواهد کرد و می‌تواند سطح تطبیق با ملزومات قانونی را هم مشخص کند و هم‌چنین معیار هایی موثر را برای حفاظت از دارایی های اطلاعاتی شرکت پیشنهاد ‌کند.

راهکارها براساس محصولات زیر می باشد:

یک راهکار نرم افزاری (سیستم DLP) برای نظارت بر جریان اطلاعات و حفاظت از اطلاعات محرمانه در مقابل نشت و توزیع فاقد مجوز، طراحی شده است.

یک محصول نرم افزاری که امنیت اطلاعات را برای ایستگاه های کاری ، رسانه های قابل حمل و دستگاه های موبایل ، فراهم می آورد که برای پیاده سازی سریع و مدیریت آسان طراحی گشته است.

یک محصول نرم افزاری که ممیزی اتوماتیک کد منبع را در نرم افزار تجاری سفارشی سازی شده ارائه نموده تا نقاط ضعف را شناسایی نماید.