شما اینجا هستید

راهکارها

راه حلهای infowatch به شما این اجازه را می دهد که از اطلاعات و داده هایی که برای کسب و کار شما حیاتی هستند ، محافظت کنید.از دست رفتن این اطلاعات می تواند ضررهای جبران ناپذیری به شما از لحاظ مالی و اعتباری وارد کند.

روش های ما برای حفاظت از سیستم ها حاصل 10 سال تجربه کاری infowatch در این زمینه است.ما تمام پیچیدگی ها را حذف کردیم و اطمینان می دهیم که راه حل های ما به صورت موثر به عنوان بخشی از زیربنای هر سازمانی ، کار خواهد کرد. ما این ویژگی را به عنوان یکی از برتری هایمان در بازار رقابتی می دانیم.

راهکارهای صنعتی

با کمک infowatch ، هر سازمانی می تواند یک سیستم قابل اعتماد برای حفاظت از اطلاعات کسب و کار در ظرف یک مدت کوتاه معرفی کند و مطمئن باشد که این سیستم همواره به طور موثر کار خواهد کرد.

راهکارهای تجاری

حفاظت اطلاعات محرمانه

متخصصان InfoWatch با كار با همكاري مديران بخش كسب و كار در سازمان مشتري ارزشمندترين داراييهاي اطلاعاتي را تعيين ( همچنين مكاني كه آنها ذخيره مي شوند و اينكه چگونه پردازش مي شوند و انتقال مي يابند ) و موثرترين ابزارهاي محافظت آنها را پيشنهاد خواهند كرد.

اطلاعات بیشتر

بررسي رويدادهاي امنيت اطلاعات

راه حلهاي InfoWatch به جلوگيري از نشت اطلاعات محرمانه كمك مي كند و باعث مي شود رويدادهاي امنيت اطلاعات ناشي از فعاليتهاي غيرقانوني بررسي و عاملان جاسوسي صنعتي شناسايي شوند.

InfoWatch با كار با شركايش ، كمكهاي تخصصي و قانوني به بررسيهاي داخل شركتي رويدادهاي امنيت اطلاعات ارائه مي دهد و جمع آوري مدرك جرم را كه ازنظر قانوني مجاز است تضمين مي كند.

اطلاعات بیشتر

مديريت خطر

InfoWatch آخرين راه حلها را در مديريت ريسك با توجه به ازدست دادن اطلاعات باارزش و نيز ابزارهاي تحليل و هوش كسب وكار را ازجمله توانايي براي نظارت فعاليت كاركنان و تعيين سطوح وفاداري به شركت ارائه مي كند

اطلاعات بیشتر

همخوانی با مقررات

پردازش مديريت انطباق مي تواند بطورهوشمند با سيستمهاي مديريت امنيت اطلاعات و IT براساس روشها و توصيه هايي كه تمامي نيازمنديهاي قانونگذاري روسيه و نيز استانداردهاي بين المللي و صنعت را درنظرمي گيرند ايجاد شود.

InfoWatch ارزيابي تخصصي امنيت اطلاعات شركت را انجام و سطح انطباق را با نيازمنديهاي تنظيمي تعيين خواهد كرد.

اطلاعات بیشتر

بهينه سازي فرآيند كسب و كار

بهينه سازي فرآيندهاي كسب و كار شامل اتخاذ يك رويكرد سيستمي بسمت برقراري ارتباطها بين فرآيندهاي موجود و قطع نادرست يا روشهاي غيرموثر ارتباطات بين بخشهاي مختلف سازمان است.

فرآيندهاي كسب و كار ايجاد شده ضعيف نه تنها بهره وري نيروي كار را كاهش مي دهند بلكه تهديدي واقعي را براي حفظ اطمينان پذيري اطلاعات محرمانه نمايش مي دهند.

راه حلهاي InfoWatch ايجاد فرآيندهاي كسب و كار موثر و امنيت جامع اطلاعات را در تقريبا" تمامي زمينه هاي كسب و كار در شركت تسهيل مي كنند.

اطلاعات بیشتر